เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ยูนิค คอนเวเยอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการให้เกิดความพึงพอใจ สูงสุดแก่ลูกค้าโดยปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้วยปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัท มีดังนี้

Visitors: 177,367